Dagens datum 30 Augusti

August 30th, 2013

30 augusti

Namnsdag: Albert, Albertina (Sverige)  Emil (Finland)

Denna dag i historien:

 

 

Källa: Wikipedia

Ordvits

May 8th, 2013

varning äldre(1)

 

 

 

 

 

 

 

.. .. .. ..

 

 

 

Att bli äldre är att bli straffad

För ett brott man inte har begått

 

 

 

 

Källa: Ulf Aipel

Slott

May 7th, 2013

Ett slott är en byggnad som ursprungligen byggdes av kungar och furstar när borgen hade spelat ut sin roll som försvarsverk. Slotten blev makt- och regeringscentrum efter medeltiden. De slott som byggdes fram till 1600-talet var ofta befästa, och tjänade bland annat som skydd mot fiender. Exempel på detta är de flesta vasaslott, som Gripsholm, Kalmar slott och Vadstena slott.

Beteckningen slott kom också att användas när högadliga lät bygga mer ståndsmässiga byggnader på sina sätesgårdar. Med tiden kom också andra högreståndspersoner, till exempel bruksägare, att bygga slott.

Slottets funktion, var ofta residens och administrativt säte för furstefamiljen, som exempelvis Stockholms slott, men det byggdes även jakt- och lustslott (Kina slott) för nöjen och sommarslott med stora parker (Drottningholm). Ett slott fungerar även som administrativt centrum för olika statsapparater och som regionalt säte för landshövdingar (Uppsala slott) eller huvudsäte för privata gods eller bruk. Namnet kan även förknippas med företag främst på vinproducerande gårdar, så kallade vinslott.

 

Källa: Wikipedia

Valborgsmässoafton

April 30th, 2013

Valborgsmässoafton, sista april eller vardagligt valborg, finlandssvenska vappen, är en årlig högtid som firas i Estland, Finland, Lettland, Sverige, Tjeckien, Slovenien och Tyskland den 30 april eller 1 maj. Traditionen grundar sig på den hedniska högtid som funnits i Tyskland, men har senare kommit att sammankopplas med kulten av den heliga Valborg.

Valborg blev helgonförklarad den 1 maj (som sedan firades som Valborgsmässan, Walpurgistag), och genom denna omständighet förbands hennes namn med den germanska hedendomens denna dag hållna vårfester, som av den kristna övertron stämplades såsom häxförsamlingar. Särskilt trodde man att häxorna på Valborgsmässonatten (mellan den 30 april och den 1 maj) red på kvastar eller getabockar till de gamla offerplatserna, i synnerhet till Blocksberg (Brocken, den högsta spetsen av Harz, bekant bland annat genom scenen “Walpurgisnacht” i Goethes Faust), och där gjorde ofog i djävulens sällskap. För att oskadliggöra spökeriet förde man oväsen (med rop, skott och horn) och tände eldar på höjderna. Sådan blev nämligen den kristna tidens förklaring av dessa till sitt ursprung hedniska vårseder. Valborgskulten, som uppstod efter hennes död år 779, kom i hög grad att handla om skydd mot häxor och onda andar.[

Valborgsmässoafton sammanfaller inte med vårdagjämningen. Antagligen är dagen flyttad för att stämma med Valborgs historia.Vårdagjämningen firas på många ställen i världen, bland annat i förbindelse med nouroz i Iran med flera länder även i Spanien, Pais Valencian, under namnet “Las Fallas”, konstigt nog fem dagar under Fastan 13-20 mars “natten av brand” (nit de foc).

250px-Valborgsbrasa-1

 

Källa: Wikipedia

Stockholm

April 29th, 2013

Stockholm är Sveriges huvudstadoch största tätort samt ett av landets kulturella, mediala, ekonomiska och politiska centrum. Stockholm utgör även Nordens befolkningsmässigt största tätort. Stockholms kommun (Stockholms stad) har 0,9 miljoner invånare, tätorten Stockholm runt 1,4 miljoner och cirka 2,1 miljoner bor i Storstockholm, som ofta utgår från Stockholms län. Stockholm är även centralort i Mälardalsregionen med en folkmängd på drygt 3 miljoner. Stockholm är residensstad i Stockholms län och stiftsstad i Stockholms stift, och är den av Sveriges städer som besöks av flest internationella gäster, med över 1 miljon utländska besökare varje år.

Staden grundades senast under tidigt 1200-tal. Placeringen i sydöstra Sverige på öarna där Mälaren har sitt utlopp i Östersjön, på gränsen mellan landskapen Uppland och Södermanland var strategisk både ur försvars- och handelssynpunkt, vilket starkt bidrog till att Stockholm snabbt utvecklades till att få en ledande roll i Sveriges försvar och bli landets största och viktigaste handelsplats. Stockholm nämns i skrift första gången år 1252 i Skyddsbrevet för Fogdö kloster och fick stadsprivilegier den 1 maj 1436 vilket anses vara den dag då Stockholm kom att fungera som Sveriges huvudstad. Rollen som Sveriges förvaltningscentrum och officiell huvudstadbefästes genom 1634 års regeringsform, då kungahus, regering, riksdag och centralförvaltning samlades till staden.

I den ostligaste delen av Stockholm börjar det vidsträckta område med över 30 000 öar som kallas Stockholms skärgård, en av världens mest örika sammanhängande skärgårdar. År 1998 utnämndes Stockholm kommun till Europas kulturhuvudstad och år 2010 var staden Europas miljöhuvudstad.

 

Källa: Wikipedia

Mammamoln

April 26th, 2013

Mammamoln 23 april

Inskickade foto visar att det fanns så kallade “mammamoln” öster om Uppsala 23 april. Troligtvis sågs de även på andra platser.

images

Källa: SMHI

Nederbörd

April 25th, 2013

Nederbörd är ett meteorologiskt samlingsnamn för olika former av materia som faller från himlen. På jorden är det framförallt nerfall av vatten som avses. Vattennederbörd förekommer bland annat i form av regn, snö och hagel. Ofta anges mängden nederbörd i millimeter, vilket då syftar till hur högt vattnet (i flytande form) skulle nå ovan marken ifall det inte sjönk undan. 1 millimeter nederbörd är samma sak som 1 liter/. För att nederbörd ska bildas krävs luftfuktighet, kondensationskärnor och avkylning. Tre viktiga typer av nederbörd är orografisk nederbörd, frontal nederbörd och konvektiv nederbörd.

På andra planeter förekommer nederbörd av annan materia än vatten. Exempelvis tror man att det regnar metan på Titan.

Nederbörden på jorden har avgörande inflytande på allt levande då den har stor betydelse för tillgången av vatten. Samtidigt som regn ibland kan rädda en gröda, kan den en annan gång vara helt förödande. Att prognosticera nederbörd och tekniska hjälpmedel för att styra vattentillgång har blivit mycket viktigt.

 

Källa: Wikipedia

Rösträtt

April 25th, 2013

Rösträtt

Man skiljer i Sverige mellan A- och B-aktier där A-aktierna berättigar innehavaren till fler röster under omröstningar på bolagsstämman. Ofta motsvarar B-aktien 1/10 (en tiondels så många röster) A-aktie, men även äldre 1/1000 (en tusendels antal röster) inflytandegrader förekommer. Detta tillämpas när de ursprungliga aktieägarna vill behålla makten i företaget, men ändå ta in mera riskkapital. Idag får inga aktier med mindre än en tiondels antal röster utges i Sverige.

 

Källa: Wikipedia

Vad är en Bank?

April 25th, 2013

En bank (av italienska banca “bänk”) är en inrättning som framför allt ägnar sig åt inlåning och utlåning samt överföring av pengar. Ordet “bank” syftar i vardagligt tal oftast på ett bankkontor.

I Sverige är en bank ett institut med tillstånd från regeringen (s.k. oktroj) att ta emot inlåning på konton från allmänheten, delta i Riksbankens clearing samt låna pengar av Riksbanken genom repotransaktioner och placera pengar på räntebärande konton hos Riksbanken. I de flesta länder är bankernas verksamhet hårt reglerad. I Sverige är Finansinspektionen ansvarig tillsynsmyndighet över banksektorn.

 

Källa: Wikipedia

Aktie

April 24th, 2013

En aktie är en andel i ett aktiebolag, som motsvarar en kapitalinsats från ägaren, och som bildar bolagets aktiekapital. En aktie är i grunden en rätt till bolagets tillgångar och resultat sedan bolagets fordringsägare fått sitt

Allmänt

Värdet på en aktie är beroende av bolagets lönsamhet och aktiekapital är därför att betrakta som riskkapital. Aktieägarna har dock begränsat ansvar för bolagets verksamhet i den meningen att de inte kan förlora mer än vad de satsat i bolaget. Aktieinnehavaren kan genom sitt delägarskap i bolaget få en rätt att delta och rösta på bolagsstämmor och ta del av bolagets vinst i form av löpande aktieutdelning. Antalet aktier och aktiekapitalet i bolaget kan förändras vid nyemission, emission och split.

Rösträtt

Man skiljer i Sverige mellan A- och B-aktier där A-aktierna berättigar innehavaren till fler röster under omröstningar på bolagsstämman. Ofta motsvarar B-aktien 1/10 (en tiondels så många röster) A-aktie, men även äldre 1/1000 (en tusendels antal röster) inflytandegrader förekommer. Detta tillämpas när de ursprungliga aktieägarna vill behålla makten i företaget, men ändå ta in mera riskkapital. Idag får inga aktier med mindre än en tiondels antal röster utges i Sverige.

Aktieutdelning

Huvudartikel: Aktieutdelning

Bolagsstyrelsen framför en rekommendation till bolagsstämman om aktieutdelningens storlek, men det slutliga beslutet fattas av aktieägarna med enkel majoritet.

Euroclear Sweden (fd. VPC)

Tidigare representerades alla aktier i börsnoterade företag av fysiska papper. I Sverige är sedan 1990 de flesta aktier digitaliserade och omvandlade till registreringsposter hos Euroclear Sweden (tidigare Värdepapperscentralen, VPC). Euroclear har Finansinspektionens uppdrag att föra register över vilka personer som äger aktier i vilka företag. Den som vill äga aktier skaffar sig antingen ett värdepapperskonto (VP-konto) eller en aktiedepå i en bank, då banken i sin tur registrerar innehavet hos Euroclear. Euroclear ser sedan till att ägaren får kallelse till bolagsstämma, utdelning på sina aktier, nya aktier vid split, samt överlämnar innehavarens aktier vid tvångsinlösen, till exempel då ett bolag helt köps upp av ett annat.Mindre, icke börsnoterade aktiebolag är dock ej skyldiga att anlita Euroclear utan kan välja att uppfylla aktiebolagslagens regler genom att notera sina ägares innehav i en aktiebok.

Aktiemarknaden

För att förmedlingen av riskkapital mellan företag och en bredare skara investerare ska ske så effektivt som möjligt är det ofta fördelaktigt att vända sig till en organiserad marknadsplats för aktier. Om aktiebolaget är noterat på en aktiebörs kan köpare och säljare enkelt handla med varandra. Den övervägande delen av handeln i svenska aktier sker fortfarande över Stockholmsbörsen. Vid sidan av handeln på Stockholmsbörsen organiseras aktiehandel även lokalt hos värdepappersinstitut och på några mindre marknadsplatser.

När man köper eller säljer aktier kan man i princip handla med enskilda aktier, men det vanligaste är att köpa eller sälja i form av börsposter, dessa är till exempel 100 eller 200 aktier. 2,2 miljoner svenskar var aktieägare sista december år 2007 om man inte räknar in de som är ägare indirekt genom pensionssystemet eller genom att spara pengar i aktiefonder.

Numer är dock handeln med börsposter avskaffat på börsen vilket innebär att man kan handla precis så många aktier som man själv vill. Det är en stor fördel att inte behöva rikta in sig på hela börsposter men det kan samtidigt vara en nackdel att handeln i vissa aktier kan bli mycket begränsad till just antalet aktier. Handlar man få aktier via en bank eller annan kommissionär blir avgiften för köpet (Courtaget) ofta väldigt högt i relation till den totala köpesumman.

 

Källa: Wikipedia